Een nieuwe technocratische wereldorde.


De Dollar en de Euro verdwijnen en een nieuwe wereldmunt komt hiervoor in de plaats. Dit is kort gezegd de mening van een kleine maar steeds groter wordende groep mensen. Maar zelfs deze groep mensen denken misschien wel te klein. Want, in de verte gloort er inderdaad een nieuwe wereldmunt aan de horizon, maar deze wereldmunt zal niet alleen de huidige munteenheden in de wereld gaan vervangen ook het complete economische systeem waarop deze zijn gebaseerd. We staan aan de vooravond van een totale allesomvattende nieuwe wereldorde.

De nieuwe valuta zal een CO2 valuta worden, ontworpen om een revolutionair nieuw economisch systeem mogelijk te maken. De nieuwe valuta zal gebaseerd worden op energie en niet langer op prijs. Het kapitalisme, het socialisme, het fascisme en het communisme zijn allemaal ontstaan door het op prijs gebaseerde systeem. Maar dit huidige systeem wordt naar het slachthuis gebracht om te worden vervangen door een nieuw op energie gebaseerd systeem.

Hoe gaat het worden ingevoerd?

We hoeven maar het nieuws te volgen om tot de conclusie te komen dat het fiat geldsysteem met papiergeld zijn langste tijd heeft gehad. Het in de toekomst verdwijnen van cashgeld is hierbij nog maar het begin. Ons huidige geldsysteem met fiatgeld is in de jaren 70 onder President Nixon ontstaan toen hij de dollar ontkoppelde van goud. Doordat de dollar de wereldreservemunt was volgden de andere landen met hun eigen valuta hetzelfde voorbeeld. Inmiddels hebben we een systeem met een oceaan vol met papiergeld gecreëerd die steeds ongewilder, onhoudbaarder en onbruikbaarder aan het worden is.

De huidige miserabele staat van de wereldeconomie is het directe gevolg van valuta’s die met uitsterven worden bedreigd. De kredietcrisis was niet op te lossen door meer schulden aan te gaan en meer geld te creëren. Echter, de angst voor een totale en abrupte inéénstorting van het financiële systeem zorgde er desondanks voor dat we de vlucht naar voren namen. De lessen uit de jaren 30 toonden immers aan dat bezuinigen bij een toch al negatief economisch klimaat desastreuze gevolgen zouden hebben. De angst voor een herhaling van de grote depressie zoals in de jaren 30 regeerde.

Dus deden de centrale bankiers en de ministers van financiën van deze wereld het enige wat ze dachten te kunnen doen. Centrale Banken drukten met hun geldpersen als bezetenen extra geld bij, en overheden stelden massaal de belastingbetaler garant voor deze oude private en nieuwe collectieve schulden. 

Maar nu de broodnodige en noodzakelijke economische groei achterwege blijft is de huidige schuldencrisis een feit. Men is op dit moment druk bezig met het bedenken van oplossingen. Echter opnieuw zal er een vlucht naar voren genomen worden. De problemen zullen opnieuw niet structureel worden opgelost. Het is nog steeds pappen en nathouden. IJsland, Griekenland, Spanje, Portugal, het zijn de eerste slachtoffers die het begin van het einde inleiden.

Aan de hand van de shockdoctrine waarbij grote schokkende gebeurtenissen nodig zijn om uiteindelijke structurele veranderingen te kunnen bewerkstelligen zal het onvermijdelijke plaats gaan vinden. De Euro zal instorten, de Engelse Pond zal instorten en uiteindelijk ook de huidige wereldreservemunt de dollar. De chaos, de paniek en de shock zal compleet zijn, de wereld is op dat moment rijp gemaakt voor ingrijpende maatregelen.

Achter de schermen zijn er al krachten aan het werk die deze maatregelen gestalte moeten geven. Deze krachten van gevestigde belangen zijn aan het lobbyen voor de CO2 valuta als ultieme oplossing voor het armoedeprobleem, het milieuprobleem, het klimaatprobleem het energieprobleem, bevolkingsgroeiprobleem en het probleem met welvaartsverdeling.

Hoewel op het eerste gezicht het een fantastisch nieuw systeem lijkt waarmee de meeste problemen kunnen worden opgelost zit er zoals altijd een addertje onder het gras. En niet zomaar één. Dit systeem zal een einde maken aan nagenoeg alle vrijheden die we vandaag de dag kennen. Dit nieuwe systeem vereist totale autoritaire en gecentraliseerde controle over alle aspecten van het leven, van de geboorte tot de dood.

Wat is dan precies die CO2 valuta en hoe gaat het in zijn werk?

CO2 Valuta zal worden gebaseerd op een gestructureerde regelmatige toewijzing van beschikbare energie naar alle bewoners van deze planeet. Deze valuta kan een vaste periode gebruikt worden. Sparen heeft geen zin, de valuta is maar een bepaalde tijd geldig, het heeft dus een soort houdbaarheidsdatum. Vergelijk het met het aantal belminuten die je maandelijks hebt voor je telefoonabonnement. Niet gebruikte belminuten komen te vervallen.  

Omdat de huidige energievoorzieningketen reeds door de globale elite wordt overheerst, zullen de quota’s op energieproductie en daarmee de hoeveelheid in omloop zijnde CO2 valuta gecontroleerd worden. Het zal op een natuurlijke manier de productie van goederen, de productie van voedsel, de bevolkingsgroei en de mobiliteit van mensen beperken.

Lokale en door de schuldencrisis nog niet omgevallen valuta’s zullen nog een tijdje kunnen voortbestaan. Maar uiteindelijk zullen ook de locale valuta’s volgen en volledig opgaan in deze CO2 valuta. Dit zal gaan zoals we zagen bij de ontkoppeling van de dollar met goud en met het ontstaan van de Euro.

Waar komt dit idee vandaan?

Dit hele concept van een CO2 valuta klinkt zeer modern en een gedachtespinsel van de moderne tijd. Maar schijn bedriegt. Het idee stamt al uit de jaren 30 van de vorige eeuw toen dit concept als oplossing voor de grote depressie werd aangedragen. 1984 van George Orwell, The Shape of Things to Come van  H.G. Wells en Brave New World van Aldous Huxley zijn dystopische verhalen die voortkomen uit hetzelfde gedachtegoed.

In de jaren 30 werd de sociale beweging van technocratie met zijn op energie gebaseerde accountant systeem door een groep van ingenieurs en wetenschappers aangedragen als de oplossing voor de grote depressie. Eén van de belangrijkste wetenschappers die aan de wieg stond van de technocratie was de toen jonge M. King Hubbert. Dezelfde wetenschapper van de populaire Peak Oil theorie. Hubert was van mening dat de ontdekking van nieuwe energiereserves onvoldoende zou zijn om de groeiende energiebehoefte bij te benen. Uiteindelijk zou dit leiden tot economische en sociale onrust. Vele moderne volgers van deze theorie verklaren dat de huidige globale recessie het directe gevolg was van de oplopende olieprijzen.

Hubbert studeerde aan de universiteit van Chicago en haalde zijn PhD in 1937. Hij werd in 1977 onderscheiden met de “Rockefeller Public Service Award”

Al in 1933 vormde Hubbert samen met Howard Scott een organisatie genaamd Technocrazy Inc. Beide hadden een politieke ideologie die een overheid zag gevormd door ingenieurs, wetenschappers en technici in plaats  van democratisch gekozen vertegenwoordigers. Technocratie was de tegenhanger van alle andere vormen van overheid zoals het communisme, het socialisme en het fascisme die allemaal gebaseerd zijn op de prijsgebaseerde economie.

Als oprichters van de organisatie Technocracy Inc. Schreven Hubbert en Scott in 1934 het boek “Technocracy Study Course”. Dit boek wordt gezien als bijbel voor het moderne denken van technocratie.

Deze politieke ideologie stelt dat alleen wetenschappers en ingenieurs in staat zijn een complexe technologische maatschappij te leiden. Volgens Hubbert en Scott zou technologie de sociale aspecten van de maatschappij totaal veranderen. Ze hadden geen hoge pet op van politici en bureaucraten. Zij zagen hen als totaal incompetent. Wetenschappelijke methodes en wetenschappelijke management technieken zouden de huidige inefficiënte maatschappij moeten veranderen. Hierdoor zouden alle burgers door minder te consumeren en minder grondstoffen te verbruiken toch meer voordelen genieten.

Een belangrijk onderdeel van deze technocratie was de implementatie van een economisch systeem gebaseerd op energie toewijzing i.p.v. prijs. Hubbert en Scott stelden voor het traditionele geld te vervangen door energie-credits.

Waarom nu?

Aan het begin van de jaren 40 verloor de technocratie aan populariteit. De voornaamste reden was de terugkeer van de economische groei. Al was er voor die groei wel een Wereldoorlog nodig. Maar zowel de organisatie Technocracy Inc als de filosofie bestaan nog steeds.

Natuurlijk kan 1 organisatie met een bepaalde filosofie niet een globaal energie beleid veranderen laat staan het gehele internationale monetaire systeem. Daar is meer voor nodig.

De eerdergenoemde theorie van Peak Oil van Hubbert uit 1954 vormt de basis van de gehele wereldwijde klimaatdiscussie. Alle organisaties die hierbij zijn betrokken ontlenen indirect hun bestaansrecht aan de Hubbert Peak Theorie. Zoals de Canadese vereniging van de Club van Rome stelt  “The issue of peak oil impinges directly on the climate change question.” Zie PDF file.

De moderne nadruk op efficiënt energiegebruik en dat fossiele brandstoffen en de daaruit voortvloeiende CO2 emissies verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering is hoofdzakelijk een product van het vroege technocratische denken.

De invoering van het Cap and Trade systeem moet dan ook gezien worden als het begin op de uiteindelijke overstap naar een CO2 valuta.

De macht van milieuorganisaties, het gehele klimaatdebat, het technocratische concept van energie credits en de bevestigde energie belangen maken dat de lobby voor een op energie gebaseerde economie i.p.v. een op een prijs gebaseerde economie sterker dan ooit te voren is.

Zo nu en dan komen de ideeën van de lobby naar de oppervlakte en zijn ze toegankelijk voor het grote publiek. Zoals in 1995 een artikel van Judith Hanna in de New Scientist, “Toward a single carbon currency”,

                “My proposal is to set a global quota for fossil fuel combustion every year, and to share it equally between all the adults in the world.” 

In 2004 publiceerde het prestigieuze Harvard International Review een artikel “A New Currency

               “For those keen to slow global warming, the most effective actions are in the creation of strong national carbon currencies For scholars and policymakers, the key task is to mine history for guides that are more useful. Global warming is considered an environmental issue, but its best solutions are not to be found in the canon of environmental law. Carbon’s ubiquity in the world economy demands that cost be a consideration in any regime to limit emissions. Indeed, emissions trading has been anointed king because it is the most responsive to cost. And since trading emissions for carbon is more akin to trading currency than eliminating a pollutant, policymakers should be looking at trade and finance with an eye to how carbon markets should be governed. We must anticipate the policy challenges that will arise as this bottom-up system emerges, including the governance of seams between each of the nascent trading systems, liability rules for bogus permits, and judicial cooperation.”

De Engelse staatssecretaris voor milieu David Miliband gaf in 2006 een toespraak voor de Audit Commission Annual Lecture en sprak zeer uitgesproken.

               “Imagine a country where carbon becomes a new currency. We carry bankcards that store both pounds and carbon points. When we buy electricity, gas and fuel, we use our carbon points, as well as pounds. To help reduce carbon emissions, the Government would set limits on the amount of carbon that could be used.”

In 2007 publiceerde de New York Times een artikel When Carbon Is Currency

               “To build a carbon market, its originators must create a currency of carbon credits that participants can trade.”

Zoals u ziet komen bovenstaande artikelen uit de gevestigde media en van personen met statuur. De onderstroom van vroege technocratische gedachten heeft definitief voet aan wal gekregen.

Al in 1937 omschreef Howard Scott in een artikel in Technocracy Magazine over hoe een Energie Crediet distributie kaart er uit moest zien. Hij omschrijft het als volgt:

               “The certificate will be issued directly to the individual. It is nontransferable and nonnegotiable; therefore, it cannot be stolen, lost, loaned, borrowed, or given away. It is noncumulative; therefore, it cannot be saved, and it does not accrue or bear interest. It need not be spent but loses its validity after a designated time period.”

In 1937 was dit nog pure science fiction. Maar vandaag de dag is het zeer eenvoudig te bewerkstelligen. In 2010 kwam Technocracy Inc. met een update van dit mogelijke kaartsysteem. Ze schrijven op hun website het volgende:

            “It is now possible to use a plastic card similar to today’s credit card embedded with a microchip. This chip could contain all the information needed to create an energy distribution card as described in this booklet. Since the same information would be provided in whatever forms best suits the latest technology, however, the concept of an ‘Energy Distribution Card’ is what is explained here.”

Als u het voorbeeld van de kaart hiernaast goed bestudeerd zie je een microchip en dat de kaart ook als universeel identificatie bewijs kan fungeren. Dit wijst op de technocratische filosofie dat elke persoon in de maatschappij volledig en onvoorwaardelijk zal moeten worden gecontroleerd in termen van energieverbruik maar ook wat zij tot het productieproces bijdragen.

Het huidige systeem van CO2 emissies is een uitvinding van het Kyoto Protocol en startte op 2002 met de eerste handelsregeling op economisch niveau in het Verenigd Koninkrijk. Nadat in 2005 een internationale wet is geratificeerd wordt nu voorspeld dat de handel in CO2 emissies over 10 jaar ongeveer 3000 miljard dollar bedraagt. De bedrijven die deze handel faciliteren zijn surprise surprise: Goldman Sachs, Morgan Sanley en JPMorgan Chase.

Bloomberg meld op 4 december 2009 in Carbon Capitalists Het volgende:

           “The banks are preparing to do with carbon what they’ve done before: design and market derivatives contracts that will help client companies hedge their price risk over the long term. They’re also ready to sell carbon-related financial products to outside investors.”

Als je weet hoe machtig de grote internationale investeringsbanken zijn, dan moet je niet raar staan opkijken dat over een aantal jaar de CO2 emissie handel groter zal zijn dan alle andere handel in financiële producten.

Conclusie

Als M. King Hubbert en andere vroegere architecten van de technocratie nog in leven zouden zijn, dan zouden ze verheugd reageren om hun ideeën op zo’n grote schaal uitgevoerd zien worden. In 1933 bestond de technologie om een energie valuta mogelijk te maken nog niet. Maar vandaag de dag met onze huidige computertechnologie is het zelfs met 1 computer al mogelijk om de gehele wereld te besturen.

Vergeet niet dat wie het geld controleert ook de economie en de politiek in zijn zak heeft. Wat de elite of de nieuwe wereld orde tijdens de grote depressie niet voor elkaar hebben gekregen lijkt ze nu tijdens deze grote recessie wel te lukken.

Advertenties

2 Reacties

  1. Ha ha, wellicht zal er best ooit zoiets komen, maar geld heeft een functie en als de energie-valuta die functie niet kan vervullen, dan zal er vanzelf een schaduw-circuit komen met geld dat wel werkt.

    Waar het om gaat is dat mensen hun productie-overschotten willen ruilen, tegen een bepaalde ruilvoet. Zo te lezen voldoet de CO2-valuta absoluut niet aan de eisen die gesteld worden aan een goed ruilmiddel. Gaat um dus niet worden!

  2. BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: